Registration form

FEES TARIFES TARIFAS

Go directly to the form Vés directament al formulari Ir directamente al formulario

EASPD members: 220 €* Membres d'EASPD: 220 €* Miembros de EASPD: 220 €*

EASPD members from Albania, Armenia, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Georgia, Greece, Hungary, Kosovo, Latvia, Lithuania, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey and Ukraine: 60 €* Membres d’EASPD d’Albània, Armènia, Bielorússia, Bòsnia I Hercegovina, Bulgària, Croàcia, Xipre, República Txeca, Estònia, Geòrgia, Grècia, Hongria, Kosovo, Letònia, Lituània, Antiga República Iugoslava de Macedònia, Moldàvia, Montenegro, Polònia, Portugal, Romania, Rússia, Sèrbia, Eslovàquia, Eslovènia, Turquia i Ucraïna: 60 €* Miembros de EASPD de Albania, Armenia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Georgia, Grecia, Hungría, Kosovo, Letonia, Lituania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía y Ucrania: 60 €*

Non-EASPD members: 250 €* No membres d’EASPD: 250 €* No miembros de EASPD: 250 €*

Non-EASPD members from Albania, Armenia, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Georgia, Greece, Hungary, Kosovo, Latvia, Lithuania, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey and Ukraine: 80 €* No membres d’EASPD d’Albània, Armènia, Bielorússia, Bòsnia I Hercegovina, Bulgària, Croàcia, Xipre, República Txeca, Estònia, Geòrgia, Grècia, Hongria, Kosovo, Letònia, Lituània, Antiga República Iugoslava de Macedònia, Moldàvia, Montenegro, Polònia, Portugal, Romania, Rússia, Sèrbia, Eslovàquia, Eslovènia, Turquia i Ucraïna: 80 €* No miembros de EASPD de Albania, Armenia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Georgia, Grecia, Hungría, Kosovo, Letonia, Lituania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía y Ucrania: 80 €*

*Includes the price of the conference gala dinner on Thursday 4 October. You must indicate on the registration form if you wish to attend the Gala dinner. *Inclou el preu de la conferència i el sopar de gala el dijous 4 d’octubre. En el moment d’inscriure’s cal indicar en el formulari de registre si assistirà al sopar de gala. *Incluye el precio de la conferencia y la cena de gala el jueves 4 de octubre. En el momento de registrarse tiene que indicar si asistirá en la cena de gala.

Speakers plenary session: 0 €* Ponents sessions plenàries: 0 €* Ponentes sesiones plenarias: 0 €*

*Includes the price of the registration and conference gala dinner on Thursday 4 October. You must indicate on the registration form if you wish to attend the Gala dinner. *Inclou el preu de la conferència i el sopar de gala el dijous 4 d’octubre. En el moment d’inscriure’s cal indicar en el formulari de registre si assistirà al sopar de gala. *Incluye el precio de la conferencia y la cena de gala el jueves 4 de octubre. En el momento de registrarse tiene que indicar si asistirá en la cena de gala.

Speakers workshop sessions: 0 €* Ponents dels workshops: 0 €* Ponentes de los workshops: 0 €*

*Includes the price for registration. Gala dinner cost on Thursday 4th October is 70€, you must indicate on the registration form if you wish to attend the Gala Dinner. *Inclou el preu de la conferència. El cost del sopar de gala el dijous 4 d'octubre és de 70€. En el moment d’inscriure’s cal indicar en el formulari de registre si assistirà al sopar de gala. *Incluye el precio de la conferencia. El coste de la cena de gala el jueves 4 de octubre es de 70€. En el momento de registrarse tiene que indicar si asistirá en la cena de gala.

EASPD Executive committe member: 0€

EASPD staff: 0€

If you are an ENTELIS Network member or a ProAct Partner, please select the option from the drop-down menu Si és un membre de la xarxa ENTELIS o un soci de ProACT cal que ho indiqui en el formulari de registre Si es un miembro de la red ENTELIS o socio de ProACT por favor indíquelo en el formulario de registro

Special fees for participants from Spain Tarifes especials pels participants espanyols Tarifas especiales para los participantes españoles :

  • Early bird registration (before 31/07/2018) Fins al 31 de juliol Hasta el 31 de julio : 70 €
  • After 31/07/2018 Després del 31 de juliol Después del 31 de julio : 100 €
  • Gala dinner Sopar de Gala Cena de Gala : 70 €

(You must indicate on the registration form if you wish to attend the Gala dinner) (Cal indicar en el formulari de registre si assistirà o no al sopar de gala) (Debe indicar en el formulario de registro si asistirá o no a la cena de gala)

PAYMENT INFORMATION INFORMACIÓ SOBRE EL PAGAMENT INFORMACIÓN DEL PAGO

Please pay the sum to the bank account of CETIP:
Bank Account (in EUROS):
CETIP (please insert as Beneficiary)
Address: Travessia Industrial 57, 08907 - Hospitalet de Llobregat
Name of the Bank: CAIXA BANK
IBAN: ES03 2100 8632 3102 0004 5161
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Reference to be included in the payment information: "Barcelona Conference 2018", name of the participant/names of the participants and registration code(s) received on your screen after registering. Your registration will be valid after we have received your payment. Any cost of the transfer must be incurred by the issuer.
Pagui la suma al compte bancari de CETIP:
CETIP (indiqui’l com a beneficiari)
Adreça: Travessia Industrial 57, 08907 – Hospitalet del Llobregat
Nom del Banc: CAIXA BANK
IBAN: ES03 2100 8632 3102 0004 5161
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Referència a incloure en el concepte del pagament: “Barcelona Conference 2018”, nom(s) del participant(s) i codi(s) de registre rebut a la teva pantalla després de registrar-te. El vostre registre serà vàlid després d'haver rebut el pagament. Despeses de transferència a càrrec de l’emissor.
Pague la cantidad total a la cuenta bancaria de CETIP:
CETIP (indicar como beneficiario)
Dirección: Travessia Industrial 57, 08907 – Hospitalet del Llobregat
Nombre del banco: CAIXA BANK
IBAN: ES03 2100 8632 3102 0004 5161
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Indicar la siguiente referencia en el concepto del pago: “Barcelona Conference 2018”, nombre(s) del participante(s) y código(s) recibido en la pantalla después de registrarse. Vuestro registro será válido una vez recibido el recibo de pago. Gastos de transferencia a cargo del emisor.

CANCELLATION INFORMATION INFORMACIÓ DE CANCEL·LACIÓ INFORMACIÓN DE CANCELACIÓN

In case of request for cancellation received by email before 1 September 2018, payment for registration, if already made, will be refunded in full. If cancellations are done from 1 September until 14 September 2018, payment for registration will be refunded at 50%. Registrations cancelled after 14 September 2018 will not be eligible for a refund. After you have registered, you will receive a confirmation via e-mail. En cas de sol·licitud d’anul·lació rebuda per correu electrònic abans de l'1 de setembre de 2018, el pagament d’inscripció, si ja s’ha fet, es reintegrarà íntegrament. Si les cancel·lacions es fan des de l’1 de setembre fins al 14 de setembre de 2018, el pagament del registre es reintegrarà al 50%. Les inscripcions cancel·lades després del 14 de setembre de 2018 no seran elegibles per a un reemborsament. Després d’haver-se registrat, rebrà una confirmació automàtica per correu electrònic. En caso de una solicitud de cancelación recibida por correo electrónico antes del 1 de septiembre de 2018, el pago de la inscripción, si ya se realizó, será reembolsado en su totalidad. Si las cancelaciones se realizan entre el 1 de septiembre y el 14 de septiembre de 2018, el pago de la inscripción se reembolsará al 50%. Las inscripciones canceladas después del 14 de septiembre de 2018 no serán reembolsables. Después de que se haya registrado, recibirá una confirmación por correo electrónico.

The deadline for registration to the conference is the 21 September 2018. El termini per a la inscripció a la conferència és el 21 de setembre de 2018. La fecha límite para registrarse en la conferencia es el 21 de septiembre de 2018.

Personal Information Informació personal Información personal

Conference Programme Programa de la Conferència Programa de la Conferencia

Conference Programme Programa de la Conferència Programa de la Conferencia

Conference Programme Programa de la Conferència Programa de la Conferencia

Choose your workshops Escull els workshops Escoge los workshops

Accessibility and other requirements Accessibilitat i altres requeriments Accesibilidad y otros requerimientos

Please fill in the information about your personal assistant. Si-us-plau ompli la informació referent a l'assistent personal. Por favor cumplimente la información acerca de su asistente personal.

Please fill in the information about your personal interpreter. Si-us-plau completi la informació referent a l'intèrpret personal. Por favor complete la información referente al intérprete personal.

Invoice Information Informació de facturació Información de facturación

Please fill in the information your invoice information. Completeu la informació de la vostra factura. Complete la información con la información de su factura.

I give the organisers of this conference permission to: Dono permís als organitzadors d’aquesta conferència a: Doy permiso a los organizadores de esta conferencia para:

Use the data provided on this form for the technical purposes limited to the organisation of the Conference Utilitzar les dades facilitades en aquest formulari amb finalitats tècniques limitades a l’organització de la Conferència Utilizar los datos provistos en este formulario para los fines técnicos limitados a la organización de la Conferencia

Take pictures during the event in which I appear Realitzar fotografies durant l’esdeveniment en què jo hi puc aparèixer Tomar fotos durante el evento en las que aparezca

Use pictures of the event in which I appear on their websites and social media accounts Utilitzar imatges de l’esdeveniment en què jo puc aparèixer als seus llocs web i comptes de xarxes socials Usar imágenes del evento, en las que aparezca, en sus sitios web y cuentas de redes sociales

Exchange my contact details with the other participants Intercanviar les meves dades de contacte amb els altres participants Intercambiar mis datos de contacto con los demás participantes

EASPD takes appropriate measures to ensure your personal data is not kept for longer than necessary for the intended purposes. We will process your information with respect and in accordance to our privacy policy. EASPD adopta les mesures adequades per garantir que les seves dades personals no es mantenen durant més temps del necessari per a les finalitats previstes. Processarem la vostra informació amb respecte i d'acord amb la nostra política de privacitat. EASPD toma las medidas adecuadas para garantizar que sus datos personales no se guarden durante más tiempo de lo necesario para los fines previstos. Procesaremos su información con respeto y de acuerdo con nuestra política de privacidad.

Thank you for your registration. You will receive an automatic confirmation. Please make the conference fee payment by 14 September 2018. Our team will process your responses and you will receive a scanned invoice via e-mail once the payment is done.

Reference to be included in the payment information: "Barcelona Conference 2018" and name of the participant/names of the participants. Your registration will be valid after we have received your payment. Any other questions, please contact info@technologybcn2018.com and please include your reference number: BCN-54312-541.